O firmie

Tomasz Siekanowicz
rocznik 74,
Rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjnej obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Urodził się w Kołobrzegu, - absolwent m.in. Politechniki Szczecińskiej, Akademii Morskiej (dyplom oficera mechanika wachtowego o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na poziomie odpowiedzialności operacyjnym).
Tomasz Siekanowicz jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS-Katowice) od kwietnia 2000 r. Po 19 latach pracy zawodowej będąc czynnym zawodowo inżynierem w branży instalacyjno - sanitarnej jako członek PZITS-Katowice otrzymał tytuł rzeczoznawcy PZITS w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie projektowania i eksploatacji (zaświadczenie nr 2072/2015).
W trakcie weryfikacji w 2015 roku zwracano uwagę m.in. na przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inżynierów Budownictwa o nadaniu tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności instalacyjnej obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Posługuje się dyplomem nadania tytułu EUR ING (inżynier europejski), gdzie spełnił podstawowe warunki określone przez FEANI. Federacja zrzeszająca zawodowe stowarzyszenia inżynierów z siedzibą w Brukseli, która prowadzi rejestr Inżynierów Europejskich. Celem prowadzonego Rejestru jest ułatwiane wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów europejskich oraz sprzyjanie swobodnemu przepływowi inżynierów w Europie i świecie. Stanowi on potwierdzenie posiadanego doświadczenia w aplikacji wiedzy akademickiej i specjalistycznej do inżynierskiej praktyki zawodowej. Tytuł ten zwany jest również "inżynierskim doktoratem".
W 2011 roku Tomasz Siekanowicz zdobył uprawnienia rzeczoznawcy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nadane przez Głównego Inspektora Pracy w zakresie Budownictwa powszechnego i komunalnego - grupa 1.0  nr upr. GIP-634/11. Przedstawił dowody znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem - karta znaczącego dorobku praktycznego i osiągnięć zawodowych w zakresie objętym rzeczoznawstwem budowlanym a także znaczący dorobek praktyczny w zakresie autorstwa wdrożonych do praktyki nowych prac i znaczących rozwiązań projektowych oraz znaczący dorobek praktyczny w zakresie aktualnej wiedzy technicznej potwierdzonej znajomością przepisów techniczno – budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.